Regulamin wynajmu Apartamentu Horizon

Wprowadzenie

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnieniu Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

1. Regulamin określa warunki najmu apartamentu „HORIZON”, będących własnością firmy ‘NORDVIEW’ z siedzibą w Gdyni przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 4, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem Regon: 363155810.

2. Rezerwacja noclegu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu.

3. Wszystkie dane Wynajmujących, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Właściwym do rozstrzygania spraw spornych będzie Sąd Rejonowy w Gdyni.

By dokonać rezerwacji apartamentu, Najemca rezerwuje pobyt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W przypadku dokonania rezerwacji konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 30% kwoty rezerwacji.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin rezerwacja zostanie anulowana. Po dokonaniu wpłaty zaliczki rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.

Wpłatę należy dokonać na konto firmowe :

„Nordview” (mBank S.A )

54 1140 2004 0000 3102 7607 4049

W tytule wpisać należy datę zakwaterowania.

Rozliczenie za pobyt jest regulowane przy wydaniu kluczy w formie gotówkowej.

Zasady pobytu

Osoba rezerwująca apartament zobligowana jest do podania następujących danych.

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • datę pobytu,
  • ilość osób w apartamencie,
  • planowaną godzinę przyjazdu.

1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia właściciela Apartamentu „Horizon” o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie pod numerem: 516 944 513 lub mailowo pod adresem: apartamenthorizon@gmail.com

2. Możliwość zakwaterowania odbywa się bezpłatnie w godzinach od 16:00 do 20:00 , Późniejsze godziny przyjazdu ustalane są indywidualnie pomiędzy Gościem a Wynajmującym, za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

3. Meldunek jak i rozliczenie za pobyt jest regulowane przy wydaniu kluczy w formie gotówkowej, w siedzibie apartamentu pod adresem C.K. Norwida 4 81-434 Gdynia.

4. Wykwaterowanie odbywa się od godziny 09.00 do 11.00. Istnieje możliwość ‘’późnego wyjazdu’’ za którą pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

5. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z właścicielem lub osobą reprezentującą apartament. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

6. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W tym przypadku właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty za wyrządzone szkody.

8. Zabronione jest korzystanie ze sprzętów elektrycznych niebędących wyposażeniem apartamentu i stanowiących zagrożenie pożarem.

9. Surowo zabronione jest organizowanie imprez towarzyskich uciążliwych dla sąsiadów.

10. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i objąć staranną piecze nad kluczem.

11. Gość otrzymuje jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą 200zł.

12. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do właściciela z powodu zachowania Gościa w apartamencie, właściciel jak i osoba reprezentująca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

13. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie.

14. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, właściciel ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma „Nordview” jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

17. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji apartamentu. W razie naruszenia tego punktu właściciel ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

18. Dzieci do lat 3 otrzymują darmowy nocleg, pod warunkiem jeżeli śpią razem z opiekunami w łóżku.

19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od właściciela, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

20. W apartamencie obowiązuje Zakaz Palenia i za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 300 zł.

21. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnym apartamentem. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

22. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

  • nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport) lub nie chce okazać dokumentu,
  • jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu naruszył zasadnicze postanowienia Regulaminu ‘’Horizon’.

Ceny

1. Wszystkie ceny oferowane przez apartament „Horizon” są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu. Jednakże, Gość zobowiązany jest do
pozostawienia po sobie umytych naczyń oraz używanych sprzętów. Czynności te nie stanowią istoty sprzątania
końcowego.

3. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) są wliczone w koszt pobytu.

4. Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników oraz kosztu pobytu zwierzęcia.

5. Na życzenie Gościa istnieje możliwość wystawienia faktury, z uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.